نمونه کار طراحی سایت به پایگاه اینترنتی قطب علمی گردو خوش آمدید. این پایگاه با همکاری قطب علمی فن آوری و بهنژادی گردو (CEWIT) و کارگروه گردو انجمن بین المللی علوم باغبانی (ISHS) در سال 1390ایجاد گردید.
در این پایگاه لینک ها، مقاله ها، کتاب ها، عناوین پایان نامه های دکتری و کارشناسی ارشد، تازه های گردو، پژوهشگران، ارقام، ویدئو ها، تصاویر و دیگر لینک های مرتبط با گردو ارائه شده اند. در صورتی که شما از پژوهشگران گردو هستید، لطفاً فهرست پژوهشگران گردو را بررسی نمایید و در صورتی که نام شما در این فهرست از قلم افتاده، به اینجانب اطلاع دهید.
در اینجا جای دارد تا از همکارانی که از نقاط مختلف دنیا در تهیه مطالب این پایگاه، به ویژه در خصوص اطلاعات ارقام و واریته های گردو، مساعدت نموده اند تشکر شود. همچنیناز تمامی پژوهشگرانی که تمایل به همکاری در تهیه مطالب برای این پایگاه، دارند نیز دعوت به عمل می آید. امید است تا بتوان بدینوسیله اطلاعات خود را در زمینه گردو افزایش داده و فضایی برای گسترش همکاری ها فراهم گردد.

آدرس سایت: http://walnut.ut.ac.ir