نمونه کار طراحی سایت علمی گردو دانشگاه تهران

نمونه کار طراحی سایت پیش رو مربوط به پایگاه اینترنتی قطب علمی گردو می باشد. این پایگاه با همکاری قطب علمی فن آوری و بهنژادی گردو (CEWIT) و کارگروه گردو انجمن بین المللی علوم باغبانی (ISHS) در سال 1390 ایجاد گردید. پایگاه علمی گردو از خدمات طراحی پرتال استفاده کرده است.

در این وب سایت لینک ها، مقاله ها، کتاب ها، عناوین پایان نامه های دکتری و کارشناسی ارشد. تازه های گردو، پژوهشگران، ارقام، ویدئو ها، تصاویر و دیگر لینک های مرتبط با گردو ارائه شده اند. در صورتی که شما از پژوهشگران گردو هستید. لطفاً فهرست پژوهشگران گردو را بررسی نمایید و در صورتی که نام شما در این فهرست از قلم افتاده، به صاحب وب سایت اطلاع دهید.
از تمامی پژوهشگرانی که تمایل به همکاری در تهیه مطالب برای این پایگاه، دارند دعوت به عمل می آید. امید است تا بتوان بدینوسیله اطلاعات خود را در زمینه گردو افزایش داده و فضایی برای گسترش همکاری ها فراهم گردد.

آدرس سایت: http://walnut.ut.ac.ir